ภาพการประชุมวิชาการเรื่อง “1 ปี ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล” ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม